krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Regulamin strony

Regulamin serwisu internetowego Izby Adwokackiej w Łodzi

I. Definicje 

§ 1

W niniejszym regulaminie serwisu internetowego Izby Adwokackiej w Łodzi, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
a. „Usługodawca” – Izba Adwokacka w Łodzi (90-531) przy ul. Wólczańskiej 199, NIP: 7251053730, REGON: 007015246, e-mail: ora.lodz@adwokatura.pl tel. 42 632 78 12, adres korespondencyjny: ul. Wólczańska 199, 90-531 Łódź;

b. „Serwis” – serwis internetowy Izby Adwokackiej znajdujący się na stronie internetowej https://lodz.adwokatura.pl/ oraz jej podstronach;

c. „Użytkownik” – osoba, która zawarła z Usługodawcą umowę o założenie Konta;

d. „Konto” – konto Użytkownika założone przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

II. Postanowienia ogólne 

§ 2

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, polegających na umożliwieniu założenia Konta w Serwisie i zapewnieniu możliwości korzystania z jego funkcjonalności.   

2. Założenie Konta w Serwisie i zalogowanie się do niego umożliwia dostęp do informacji i materiałów niedostępnych dla osób niezalogowanych, w tym daje prawo do pobrania plików zawartych na podstronie „Adwokaci” i „Aplikanci”. 

§ 3

1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2. Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies
w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się do Konta. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w polityce prywatności.

3. Korzystanie z Serwisu, w tym założenie Konta, jest bezpłatne.

III. Założenie i korzystanie z Konta

§ 4

1. Osoba chcąca zawrzeć z Usługodawcą umowę o założenie Konta powinna skontaktować się Usługodawcą, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w § 1 lit. a.

2. Możliwość utworzenia Konta w Serwisie jest dostępna dla adwokatów i aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Łodzi.

§ 5

1. Korzystanie z funkcjonalności Konta wymaga zalogowania się. Login stanowi adres e-mail Użytkownika. Dla zalogowania się, konieczne jest podanie hasła, utworzonego na etapie zakładania Konta i przekazanego Użytkownikowi.

2. W sytuacji, w której Użytkownik zapomni swojego hasła, możliwe jest jego odzyskanie poprzez wpisanie adresu e-mail Użytkownika, ujawnionego w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich i zażądanie ponownego wygenerowania hasła. W takim wypadku, na ww. adres e-mail zostanie przesłany link umożliwiający stworzenie nowego hasła, umożliwiającego logowanie się do Serwisu. 

 

§ 6

Usługodawca zaleca, by Użytkownik starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Serwisie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

IV. Postępowanie reklamacyjne

§ 7

1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub mailowo na następujący adres e-mail: lodz.adwokatura.pl

2. W reklamacji należy podać: dane kontaktowe Użytkownika umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

V. Czas trwania umowy o założenie Konta 

§ 8

Umowa o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 9

Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Usługodawcy podany w § 1 lit a lub e-mailem na adres: ora.lodz@adwokatura.pl

 

VI. Zmiany regulaminu 

§ 10

1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu, w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a. wprowadzenia przez Usługodawcę nowych usług, związanych z Serwisem;

b. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Usługodawca prześle do Użytkowników, na podane przez nich w Serwisie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

3. Użytkownik, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 9 Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Użytkownika z tym dniem.

 

VII. Postanowienia końcowe 

§ 11

W trakcie korzystania z Serwisu oraz korespondencji z Usługodawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 12

Regulamin jest dostępny w siedzibie Usługodawcy oraz na stronie lodz.adwokatura.pl