krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Wybór nowego doręczyciela korespondencji sądowej

KOMUNIKAT PRASOWY

Rzecznika ORA w Łodzi.

W związku z narastającymi kontrowersjami odnoszącymi się do wyboru przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowego doręczyciela korespondencji sądowej – ORA w Łodzi podjęła w dniu dzisiejszym uchwałę, której intencją jest przywrócenie należytych standardów w omawianym zakresie.

W ocenie władz łódzkiej Adwokatury – powaga, autorytet i sprawne funkcjonowanie Wymiaru Sprawiedliwości w Polsce narażone jest na uszczerbek, zważywszy choćby na zorganizowanie punktów odbioru korespondencji sądowej – nie tylko w miejscach niezapewniających należytej jakości świadczonych usług (kioski prasowe, sklepy spożywcze) – lecz również w.. sklepach monopolowych (!). Wątpliwości budzi też brak znajomości zasad doręczania i awizowania przesyłek sądowych przez część pracowników nowego operatora, którzy w swych wypowiedziach medialnych – w odniesieniu do powierzonych obowiązków wyrażają pogląd, „iż jakoś to będzie”. W załączeniu treść powziętej dziś uchwały. Zostanie ona niezwłocznie skierowana do Ministra Sprawiedliwości – Pana Marka Biernackiego za pośrednictwem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi – dr Michała Kłosa.

Łączę wyrazy szacunku:
Piotr Kaszewiak

W razie potrzeby pozostaję do dyspozycji Państwa pod nr telefonu 507 450 888. Do pełnej dyspozycji w zakresie w/w informacji pozostaje również Dziekan ORA w Łodzi Jarosław Szymański.

Treść uchwały z dnia 17 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA

Okręgowej Rady Adwokackiej

w Łodzi z dnia 17 stycznia 2014 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi zwraca się do Pana Ministra Sprawiedliwości ze stanowczym protestem wobec nowej organizacji doręczeń korespondencji sądowej, która zagraża bezpieczeństwu obrotu pocztowego, nie zapewnia prawidłowej obsługi w zakresie organizacji punktów odbioru korespondencji pochodzącej od władzy sądowniczej kierowanej do obywateli RP, nie licuje z powagą działalności i autorytetu Sądów –  nie spełnia również minimalnych kryteriów godnościowych.

Nowy doręczyciel korespondencji sądowej zorganizował punkty odbioru korespondencji sądowej nie tylko w kioskach czy sklepach spożywczych – ale odważył się na powierzenie organizacji odbioru korespondencji sądowej w sklepach monopolowych (!).

Pracownicy doręczyciela nie są właściwie przeszkoleni, albowiem z jednej strony zdarzają się sytuacje błędnych pouczeń o terminach awizowania przesyłek złożonych w punktach odbioru korespondencji np. poprzez wskazywanie terminu 16-dniowego.  Nieznajomość prawa tychże pracowników w zakresie doręczeń – wyraża się także np. w nieprzyjmowaniu do wiadomości przez doręczycieli niemożności pozostawienia przesyłek sądowych osobom nieupoważnionym w lokalach np. siedzibach kancelarii i podejmowania prób doręczenia personelowi sprzątającemu, podmiotom zewnętrznym – zamiast upoważnionym do odbioru korespondencji i odpowiedzialnym za to pracownikom kancelarii. Implikuje to patologię doręczeń polegającą na odmowie złożenia awiza i wpisywania nieprawidłowej adnotacji, że adresat odmówił przyjęcia korespondencji i zwrotu tejże korespondencji do nadawcy.

Opisane powyżej patologie winny zostać przedstawione Panu Ministrowi Sprawiedliwości celem postawienia tamy naruszeniom zasad bezpieczeństwa, profesjonalizmu obrotu pocztowego i powagi Sądów Rzeczypospolitej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi z ubolewaniem przyjmuje, że przetarg na usługi pocztowe został rozstrzygnięty wedle znanej już środowisku łódzkiemu zasady “chińskiego odcinka autostrady A2”, w ramach której jedynym kryterium okazuje się proponowana cena usługi i nic ponadto.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!