krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

List otwarty łódzkich prawników do Premiera RP

W związku z treścią tzw. specustawy i rozporządzeniem Ministra Zdrowia, środowisko łódzkich prawników skierowało list otwarty do Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego. Wszystkie osoby, które są zainteresowane przyłączeniem się do stanowiska zaprezentowanego przez kolegów, prosimy o składanie deklaracji drogą mailową na adres: bartosz.tiutiunik@adwokatura.pl lub piotr.paduszynski@paduszynski.pl lub jacskrzy@poczta.onet.pl.

Łódź, dnia 29 marca 2020 r.

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

List otwarty prawników łódzkich

Mamy świadomość niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą epidemia koronawirusa dla Polaków i dla Polski. Mamy także świadomość konieczności podjęcia przez władzę wykonawczą nadzwyczajnych, niezbędnych działań służących ograniczeniu i zwalczeniu tej epidemii. Wskazujemy, że obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zawiera przepisy pomyślane właśnie na takie sytuacje: chodzi o rozdział XI „Stany nadzwyczajne” oraz uchwaloną w 2002 roku ustawę o stanie klęski żywiołowej.

Nie kwestionując merytorycznej zasadności niektórych regulacji szczególnych wprowadzonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z uwzględnieniem jego zmiany rozporządzeniem tego Ministra dokonanej w dniu 24 marca 2020 r., czujemy się w obowiązku wskazać, że niezależnie od ich niezbędności, rozwiązania te pozostają w sprzeczności z Konstytucją oraz że mogłyby być legalne wyłącznie w przypadku ogłoszenia przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa.

Jako prawnicy nie możemy pomijać następujących kwestii:

 • wprowadzone w dniu 2 marca 2020 r. do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi art. 46a i art. 46b dają możliwość określenia rozporządzeniami Rady Ministrów takich środków jak czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców, co jest zastrzeżone w art. 22 Konstytucji tylko dla ustawy; czy też czasowa reglamentacja zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły, która jest znana z art. 21 ust.1 pkt 4 ustawy z 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej i art. 21 pkt 1 ustawy z 21.06.2002 r. o stanie wyjątkowym ale nieznana żadnej innej polskiej ustawie;
 • wprowadzony do wspomnianej wyżej ustawy art. 46d ust.2 przewidujący możliwość przejęcia na rzecz Skarbu Państwa brakującego produktu, wyrobu, środka, albo sprzętu lub aparatury w drodze natychmiast wykonalnej decyzji Ministra Zdrowia pozostaje w sprzeczności z art. 22, art. 46 i art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji;
 • dokonane mocą art. 11, art. 17 i art. 36 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. podporządkowanie w zakresie działań podejmowanych dla zwalczania epidemii całej administracji samorządowej wojewodzie na 180 dni, a Ministrowi Zdrowia całej administracji rządowej na czas epidemii jest typowe jedynie dla stanów nadzwyczajnych,
 • zamknięcie całych sektorów gospodarki na czas epidemii dokonane przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii nie ma podstawy ustawowej i pozostaje w sprzeczności z art. 22 i art. 64 Konstytucji,
 • zakazanie się poruszania obywatelom, którzy nie są zarażeni chorobą zakaźną, ani nawet nie są o to podejrzewani dokonane rozporządzeniem Ministra Zdrowa zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii nie ma podstawy ustawowej, pozostaje w sprzeczności z art. 2 i art. 41 ust. 1 Konstytucji, a ponadto – z uwagi na brak sankcji karnej lub wykroczeniowej – jest nieskuteczne.

 

Powtarzamy, że wprowadzone niezbędne ograniczenia i restrykcje mogą być zgodne z Konstytucja tylko w przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego. Wynika to wprost z art. 233 Konstytucji. Tymczasem rozwiązania przyjęte na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi odwołują się do instrumentów prawnych typowych dla stanów nadzwyczajnych – bez finalnego ogłoszenia takiego stanu. To samo dotyczy planowanych zmian do ustawy szczególnej z dnia 2 marca 2020 r., takich jak zawieszenie wszystkich terminów procesowych we wszystkich postępowaniach przed organami Państwa, zawieszenie biegów przedawnienia i zasiedzenia, wprowadzanie nowych przestępstw i wykroczeń, zmiany w sferze prawa pracy. Powyższe upoważnia do wniosku, że w sposób nieformalny i sprzeczny z Konstytucją został wprowadzony stan nadzwyczajny. Może to wpłynąć na ocenę ważności wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja 2020 r. pogłębiając w sposób zbędny i być może nieodwracalny podziały w naszym społeczeństwie oraz narażając na ryzyko nieuznawania ich wyników nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz Polski. Jednocześnie zwlekanie przez rząd z ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej opóźnia i utrudnia prowadzenie działań niezbędnych do zwalczania epidemii oraz uniemożliwia naprawienie szkód poniesionych przez obywateli na podstawie uchwalonej w tym celu ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.

Z tego powodu będąc z racji wykonywanego zawodu zobowiązanymi przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, uważamy, że koniecznym jest sformalizowanie podjętych już działań i ogłoszenie stanu klęski żywiołowej.

Podpisy w kolejności alfabetycznej, zebrane w drodze wymiany skanów i korespondencji elektronicznej.

 1. dr hab. Byczko Szymon – adwokat, profesor UŁ,
 2. Robert Czapnik – radca prawny, wicedziekan OIRP w Łodzi,
 3. Katarzyna Fijałkowska – adwokat,
 4. Konrad Garda – prawnik,
 5. Michał Garus – adwokat,
 6. Tomasz Gasiński – adwokat,
 7. Hanna Gąszcz -Krupowczyk – adwokat
 8. dr Marcin Górski, adwokat, radca prawny, adiunkt UŁ
 9. Tomasz Grzejszczak – adwokat,
 10. Joanna Jankiewicz– adwokat,
 11. Paweł Jankiewicz – radca prawny,
 12. dr hab. Aleksander Kappes – adwokat, profesor UŁ
 13. Piotr Kona– adwokat,
 14. Marek Kowalczyk – radca prawny,
 15. Mirosław Andrzej Krawiec – adwokat
 16. Wiesława Kuberska – sędzia SA w Łodzi,
 17. Krzysztof Kwiecień – adwokat,
 18. Maciej Lenart – adwokat, wicedziekan ORA w Łodzi,
 19. Krzysztof Łazowski – adwokat,
 20. Ewa Maciejewska – sędzia SO w Łodzi,
 21. Jan Malinowski – adwokat,
 22. Łucja Malinowska – adwokat,
 23. 23. Jakub Michalski – adwokat,
 24. Piotr Paduszyński – adwokat,
 25. Andrzej Pelc – adwokat, były Dziekan ORA w Łodzi
 26. Jacek Pietrzak – adwokat,
 27. dr. hab Maciej Rakowski – adwokat, profesor UŁ,
 28. Barbara Rymaszewska – sędzia WSA w Łodzi w stanie spoczynku,
 29. Hygin Rymdejko – radca prawny,
 30. Ewa Siwińska – Beck – radca prawny,
 31. Dominika Skrzydło – adwokat,
 32. Dr hab. Jacek Skrzydło – adwokat, profesor UŁ,
 33. Roman Słomkowski – adwokat,
 34. Ewa Sługocka – notariusz,
 35. Krzysztof Stec – adwokat, Bielsko-Biała
 36. Ewa Stompor-Nowicka – radca prawny,
 37. Jarosław Szczepaniak – adwokat,
 38. Jerzy Szczepaniak – adwokat,
 39. Adam Szkurłat – adwokat,
 40. Monika Szkurłat – adwokat,
 41. Dr Andrzej Jan Szereda – notariusz,
 42. Bartosz Tiutiunik – adwokat, Wicedziekan ORA w Łodzi,
 43. Jacek Wawrzynkiewicz – radca prawny,
 44. Marta Wieczorek – adwokat,
 45. Dariusz Wojnar – adwokat,
 46. dr Zbigniew Wojnicki – radca prawny, adiunkt UŁ
 47.  Elżbieta Wolschendorf-Łazowska – adwokat,
 48. Mariusz Wolski – adwokat,
 49. Ewa Woskowicz – adwokat
 50. Piotr Zaborniak– adwokat,
 51. Iwona Zimoch – adwokat,

Osoby, których podpisy dotarły do organizatorów akcji już po przesłaniu listu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego:

 1. Marta Orlikowska – adwokat,
 2. Jarosław Z.Szymański – adwokat, Dziekan ORA w Łodzi,
 3. Anna Reterska-Trzaskowska – adwokat,
 4. dr Robert Trzaskowski – adwokat,
 5. Marta Żółtowska – radca prawny,
 6. dr. hab. Krzysztof Skotnicki – profesor UŁ,
 7. Bartłomiej Dyba-Bojarski – radca prawny,
 8. Katarzyna Piotrowska-Mańko – adwokat.
 9. Bartela Edyta – adwokat,
 10. Chachurska-Kupczyk Daria – radca prawny,
 11. Justyna Cheda-Onisk – adwokat,
 12. Maria Janik – adwokat,
 13. Paweł Janowiak – radca prawny,
 14. Stanisław Kubiak – adwokat,
 15. Agnieszka Kokocińska-Zajder – adwokat,
 16. Przemysław Kupczyk – adwokat,
 17. Jerzy Lachowicz – adwokat, dziekan ORA Wałbrzych,
 18. Anna Mrożewska – adwokat,
 19. Piotr Olszański – adwokat,
 20. Joanna Pustelnik-Jaźwiec – adwokat,
 21. Marcin Stasiak – adwokat,
 22. Julia Szkudlarek – adwokat,
 23. Aleksander Szymański – notariusz Prezes Izby Notarialnej w Łodzi,
 24. Paulina Tomaszewska-Lipartowska – adwokat,
 25. Anna Walter – radca prawny,
 26. Michał Łoboda – adwokat,
 27. Bartosz Rodak – adwokat, doradca podatkowy,
 28. Paweł Walter – radca prawny,
 29. Natalia Zawadzka – adwokat,
 30. Irena Zirk – Sadowska – adwokat,
 31. Adrianna Winnicka-Siergiejuk – apl. radc. OIRP w Olsztynie.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!