krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Najważniejsze środowiska mediacyjne w Łodzi zrzeszają się

W poniedziałek 11 marca 2019 r.  podpisano porozumienie ramowe pomiędzy Prezesem Sądu Rejonowego dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi z Łódzkim Porozumieniem Mediatorów dotyczące upowszechniania i promowania instytucji mediacji.

Najważniejsze Łódzkie środowiska mediacyjne, w tym  Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi zawarły porozumienie w celu rozwijania mediacji, jako polubownego sposobu rozwiązywania sporów, z uwzględnieniem potrzeby wypracowywania najlepszych praktyk umożliwiających korzystanie z mediacji przez jak najszerszy krąg osób, w tym również przed wszczęciem sprawy sądowej.

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem wynikającym z zawarcia Łódzkiego Porozumienia Mediatorów (ŁPM), jest podjęcie współpracy z Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz Sądem Okręgowym w Łodzi, poprzez organizowanie codziennych bezpłatnych dyżurów informacyjnych.

Mediatorzy zrzeszeni w ŁPM  będą pełnili dyżury w trakcie których poprowadzą bezpłatnie spotkania informacyjne dla stron postępowań sądowych w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 9:00 do 14.30. Miejsce, w którym będą odbywać się dyżury informacyjne mediatorów, będzie gwarantowało zachowanie komfortu swobodnej rozmowy i  pozwoli na pełne zachowanie poufności. W miejscu dyżurów informacyjnych mediatorów będą udostępnione materiały pomocnicze, mające na celu rozpowszechnianie wiedzy o mediacji, między innymi  imienne listy mediatorów zrzeszonych w ośrodkach mediacyjnych.

Sygnatariusze porozumienia:

  • Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, SSR dr Krzysztof Kurosz
  • Łódzkie Porozumienie Mediatorów (ŁPM) w skład którego wchodzą:

o   Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi (reprezentowany przez adwokata Jarosława Zdzisława Szymańskiego  – Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi)

o   Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (reprezentowane przez  Michała Haze – Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi oraz Andrzeja Misiaka – Prezesa Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi)

o   Ośrodek Mediacji Radców Prawnych w Łodzi (reprezentowany przez radcę prawnego Grzegorza Wyszogrodzkiego  – Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi)

o   Stowarzyszenie Mediatorów PACTUS (reprezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia – Marzenę Korzeniewską)

o   Stowarzyszenie Mediatorów „Porozumienie” (reprezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia – Witolda Wencla)

Łódzkie Porozumienie Mediatorów to pierwsze porozumienie środowisk mediatorów w Polsce.

Wynika ono z przekonania o konieczności promowania najwyższych standardów etycznych wśród polskich mediatorów, budowania wiarygodności mediacji i zawodu mediatora wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, profesjonalnych prawników, stron mediacji i szerokiej opinii publicznej.

Członkowie ŁPM uznają wartość mediacji, jako komplementarnej do sądowego trybu rozstrzygania sporów, metody rozwiązywania konfliktów, a także są przekonani o potrzebie budowy modelu dla polubownego rozwiązywania sporów międzyludzkich. Wyrasta z przekonania, iż jednostka posiada prawo do aktywnego uczestniczenia i kontrolowania procedur, w  których podejmowane są decyzje dotyczące bezpośrednio jej praw i obowiązków.

Łódzkie Porozumienie Mediatorów ma również na celu promowanie najwyższych standardów etycznych wśród polskich mediatorów, budowanie wiarygodności mediacji i zawodu mediatora wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, profesjonalnych prawników, stron mediacji i szerokiej opinii publicznej.

Łódzkie Porozumienie Mediatorów ma charakter otwarty,  inne organizacje mediatorów działające na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi mogą przystąpić do niniejszego porozumienia   w każdym czasie.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!