krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Samorządy dla Wolności – Wolność dla samorządów

Samorządy zawodów zaufania publicznego o ograniczaniu wolności samorządów

14 listopada na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbyła  się konferencja „Samorządy dla Wolności. Wolność dla samorządów”. Organizatorem ósmej już konferencji było Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Konferencja jest częścią kampanii „Abym mógł dobrze wykonywać moją pracę, potrzebujesz mojej zawodowej wolności”. Uczestnicy konferencji wypracowali wspólne stanowisko:

Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego zgromadzeni w Łodzi 14. Listopada 2017 r. na konferencji „Samorządy dla wolności. Wolność dla samorządów”, wyrażają wspólne stanowisko skierowane do członków samorządów, społeczeństwa i rządzących, iż samorządność zawodowa jest jednym z fundamentów demokratycznego, obywatelskiego i nowoczesnego społeczeństwa oraz porządku ustrojowego. Stanowi ona wyraz dążności rządzących do dzielenia się częścią władztwa publicznego z obywatelami zrzeszonymi w samorządy zawodowe, których łączy wspólna profesja, etos zawodu i zasady jego uprawiania oraz etyka zawodowa i kształcenie kadr. Dlatego wyrażamy najgłębsze przekonanie, iż samorządność zawodowa będzie wzmacniana i pozostanie pod opieką państwa, albowiem jest ona najlepszym gwarantem właściwego sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu dla ochrony interesu publicznego i w jego granicach, a zawody skupione w samorządy zawodów zaufania publicznego miały i posiadają nadal olbrzymi wpływ na poziom rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego państwa i narodu”.

Patronami honorowymi wydarzenia byli wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ prof. Agnieszka Liszewska  oraz Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski.

Zebranych powitał adw. Jarosław Zdzisław Szymański Przewodniczący ŁPSZZP, Dziekan ORA w Łodzi zauważając, że samorządy są niezbędnym elementem organizacji życia w społeczeństwie obywatelskim, a głos rządzących o oddaniu państwa obywatelom powinien realizować się właśnie w zachowaniu samorządności przez zawody zaufania publicznego. Samorządy są organem władzy publicznej, który na własny koszt szkoli nowe kadry, zapewnia kontynuację zawodu, a także realizuje pieczę nad etyczną i profesjonalną stroną wykonywanego zawodu.

Następnie głos zabrał Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, który podkreślił, że  im lepiej zorganizowani są obywatele, w tym skupieni wokół idei samorządności,  tym trwalszy filar Rzeczpospolitej stanowią.

Praca w samorządzie jest służbą publiczną, społeczną, wynikającą ze społecznej troski.

Kolejnym honorowym gościem, który zabrał głos był adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, który podkreślał, iż ŁPSZZP jest aktywnym uczestnikiem życia publicznego w Polsce, które na podstawie  Art.17 Konstytucji   sprawuje pieczę nad etycznym i profesjonalnym wykonywaniem zawodu w interesie publicznym.

Wykład inauguracyjny dotyczący różnego rozumienia „wolności” wygłosił dr hab. Maciej Chmieliński prof. UŁ. W swoim wystąpieniu  podkreślał autonomiczność samorządów, które samodzielnie wyznaczają i dochowują standardów swojej pracy. Samorządy bowiem, tak długo jak należycie wypełniają swoją funkcję  wobec całej społeczności, powinny mieć dużą swobodę działania, a ingerencje ze strony Państwa powinny być bardzo ostrożne.

Jak zauważył pan profesor  istnienie samorządów zawodowych pozwala również na oszczędność środków publicznych i odciążenie budżetu państwa, gdyż całość finansowania pochodzi jedynie ze składek członkowskich. Profesor Chmieliński zaapelował dla samorządów  o „wolności od ingerencji” władz.   

Dr Joanna Kopcińska, poseł na Sejm RP, rozpoczęła dyskusję zauważając, że idea samorządności jest głęboko zakorzeniona w systemie demokratycznym.  Pani poseł poruszyła również problemy dotykające służbę zdrowia, akcentując, że są one powoli rozwiązywane, lecz wymagają czasu, gdyż są wynikiem zaniedbań wielu dziesięcioleci.

Dr Grzegorz Krzyżanowski, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, poruszył istotny problem istnienia NFZ, swoistego  państwa w państwie, które swoimi decyzjami potrafi dezorganizować pracę i wzmagać biurokrację.  Dr Krzyżanowski zauważył, że 80% czasu pracy lekarza to biurokracja, a nie praca z chorym.

Pani Elżbieta Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, wygłosiła apel o zwiększenie finansowania nakładów na służbę zdrowia oraz o  optymalizację kosztów poprzez inwestycję w farmację szpitalną.

Bardzo ciekawym był głos pani Agnieszki Kałużnej, Przewodniczącej Okręgowej Izb Pielęgniarek  i Położnych w Łodzi, która zaapelowała o poszanowanie i współpracę przy tworzeniu aktów prawnych, tak, aby głos samorządów był słyszany przez ustawodawców.

Dr Marek Kiljański, Prezes Okręgowej Rady Fizjoterapeutów w Łodzi, zwrócił w swoim wystąpieniu uwagę na problemy zarówno organizacyjne, dotyczące przeszkód biurokratycznych, jak i materialne, które paraliżują prawidłowe działanie systemu ochrony zdrowia.

Pan Jacek Janiec, Przewodniczący Łódzkiej Okręgowej Rady Izby oraz pan Maciej Musiał, Członek Okręgowej Rady Izby Architektów, poruszyli problem  towarzyszenia architektów w całym procesie tworzenia dzieła, od chwili projektowania do końca jego stworzenia, tak aby kontrolować jakość całego procesu twórczego.

Pani Barbara Malec, Przewodnicząca Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wyraziła pragnienie, aby zmieniające się ustawodawstwo uwzględniało nie tylko korzyści dla społeczeństwa, lecz również dla osób wykonujących zawody inżynierskie, jako służących społeczeństwu.

Pan Piotr Parkitny, Zastępca Przewodniczącego Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zauważył, że to właśnie uprawnienia do wykonywania zawodu zaufania publicznego są  wolnością, rozumianą również jako brak przymusu. Poruszył ponownie kwestię przypisania nadzoru autorskiego do projektanta, tak aby rzeczywiście projektant mógł nadzorować proces powstawania swojego dzieła.

Pan Aleksander J. Szymański, Prezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi, poruszył kwestię skuteczności i jakości reformowania. Zauważył, że każda osoba będąca w samorządzie zawodów zaufania publicznego, sprawująca swoją funkcję ma silną legitymację społeczną, bo pochodzi z wyborów bezpośrednich.

Dr hab. Małgorzata Król, Zakład Polityki Prawa UŁ, zauważyła, że wykonywanie zawodów prawniczych musi być oparte na niezależności, gdyż są  to zawody zaufania publicznego nie partyjnego, ani państwowego. Według pani profesor atrybut ten przysługuje tym, którzy wypełniają swoją misję i są profesjonalistami, rozumianymi nie tylko jako osoby dysponujące najwyższą wiedzą merytoryczną, lecz również jako nosiciele tradycji, którzy wykonują swoją pracę w oparciu o najwyższe standardy etyczne zgodne z zasadami deontologicznymi i zawodowymi. Niezależność musi być oparta na szacunku i zaufaniu pomiędzy państwem, a zawodem zaufania publicznego.

Dr hab. Jerzy Leszczyński, Katedra Teorii i Filozofii Prawa UŁ,  zadał pytanie dlaczego wolność dana samorządom jest uzasadniona. W opinii pana profesora nie wystarczy sama idea zrzeszania się, ale chodzi o to, co się ludziom daje w zamian za tę wolność. Zawody zaufania publicznego dają w zamian etyczność i wiedzę na najwyższym poziomie.

R.pr. Andrzej Potempa, rzecznik patentowy i przedstawiciel PIRP,  zauważył, że  pojęcie samorządu, to zarządzanie swoimi sprawami w zakresie ustalonym przez prawo i że  w każdym państwie powinny istnieć samorządy terytorialne, zawodowe i gospodarcze.  

Dla niezależności samorządów potrzebne są zatem własne kompetencje umocowane ustawowo, niezależność w polityce kadrowej, odrębny system finansowy i dowolność wydatkowania oraz posiadanie własnego majątku. Przypomniał, że państwo jest dla obywatela, a nie obywatel dla państwa.

Na zakończenie panelu pan Jerzy Dworakowski, Wiceprzewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP,  przybliżył tajniki zawodu doradcy podatkowego wskazując na służebną rolę wobec obywateli.

Zamykając obrady adw. Jarosław Zdzisław Szymański, Przewodniczący ŁPSZZP i Dziekan ORA w Łodzi, wyraził nadzieję, że konferencja jest dowodem  wspólnoty ideowej i działań środowisk inteligenckich skupionych w samorządy zawodów zaufania publicznego mających świadomość wartości, jaką  jest samorządność w demokratycznym społeczeństwie. Wyraził również przekonanie, że samorządy zawodów zaufania publicznego  winny prowadzić akcję edukacyjną,  która ma zbliżyć samorządy do obywateli i wykazywać niezbędność ich istnienia dla interesu publicznego.

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych zostało powołane do życia w dniu 26 listopada 2010 r. Członkami Porozumienia są władze samorządowe: Adwokatów, Lekarzy, Notariuszy, Architektów, Radców Prawnych, Inżynierów Budownictwa, Rzeczoznawców Majątkowych, Pielęgniarek i Położnych, Komorników, Lekarzy Weterynarii, Diagnostów Laboratoryjnych, Doradców Podatkowych, Biegłych Rewidentów, Psychologów, Aptekarzy, Rzeczników Patentowych i Syndyków. 

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!