krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Zwyczajne Zgromadzenie Izby Łódzkiej

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE IZBY ŁÓDZKIEJ

Zwyczajne Zgromadzenie Izby Łódzkiej

W minioną sobotę, 23 maja 2015 roku, w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Izby Łódzkiej. Poza przedstawicielami Izby Adwokackiej na Zgromadzeniu obecni byli również przedstawiciele środowiska prawniczego, samorządów łódzkich środowisk zawodowych oraz władz miejskich.

Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Łodzi otworzył Dziekan ORA  w Łodzi – adw. Jarosław Zdzisław Szymański, który poprosił, by minutą ciszy upamiętnić przedstawicieli łódzkiej adwokatury zmarłych w latach 2014 – 2015.

Pan Dziekan powitał przybyłych gości:
– Wiceprezydenta Miasta Łodzi, pana Marka Cieślaka,
– sędzię dr Jolantę Grzegorczyk, Sędzię Sądu Administracyjnego w Łodzi,
– sędzię Wiesławę Kuberską, Prezes Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Orzekających IUSTITIA, Sędzię Sądu Administracyjnego w Łodzi
– adw. Jacka Trelę, Wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej,
– adw. Bartosza Grohmana, Zastępcę Sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej,
– adw. Andrzeja Malickiego, członka Naczelnej Rady Adwokackiej,
– adw. Wiktora Indana-Pykno, Dziekana ORA w Toruniu,
– panią Jolantę Przywąską, Prezesa Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów,
– Pana notariusza Aleksander Szymańskiego, Prezesa Izby Notarialnej w Łodzi,
– Pana Jacka Jańca, Prezesa Łódzkiej Izby Architektów

Na początku obrad odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącej na emeryturę Dyrektor Biura ORA, pani Bożenny Grzymskiej, która podczas oficjalnych podziękowań, otrzymała z rąk Dziekana dwadzieścia osiem róż, symbolizujących lata przepracowane dla łódzkiej adwokatury.

Dziekan ORA w Łodzi, adw. Jarosław Zdzisław Szymański, przedstawił kluczowe kierunki i cele działań podjętych latach 2014 – 2015 nawiązując do pisemnego sprawozdania z działalności ORA.

Spośród przybyłych gości, podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Łódzkiej Izby Adwokackiej głos jako pierwsza zabrała sędzia dr Jolanta Grzegorczyk, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi. W swoim wystąpieniu podkreślała modelowość współpracy z łódzkimi adwokatami: „Państwo jesteście postrzegani przez nas sędziów, jako partnerzy w dochodzeniu do słusznych i sprawiedliwych rozstrzygnięć i za to dziękuję”.

Drugim z przemawiających gości była sędzia Wiesława Kuberska, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi i Prezes Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Orzekających IUSTITIA, którazwróciła uwagę na społeczny wymiar zaangażowania łódzkiej adwokatury. Sędzia Kuberska nadmieniła również, iż jej współpraca z łódzkimi adwokatami przebiega modelowo.  „Jestem wdzięczna, że Izba Adwokacka w Łodzi dostrzegła w stowarzyszeniu oddziału  łódzkiego partnera do współpracy”.

Jako kolejny wystąpił Marek Cieślak, Wiceprezydent Miasta Łodzi. W swoim przemówieniu dziękował za aktywne uczestnictwo w dyskusji o sprawach ważnych dla Łodzi. „To jest o tyle istotne, że w szumie konsultacji społecznych ginie czasem głos elit i zacnych przedstawicieli miasta. Dlatego te dysputy są ważne. Wsłuchujemy się w Wasz głos i dziękujemy za włączanie się w dyskusję o tym co ważne dla miasta. (…) Cieszę się, że wracacie do tradycji aktywnego udziału adwokatury w sprawach miejskich”.

„Z Izbą w Łodzi zaczęły mnie wiązać coraz silniejsze więzi przyjaźni” – od tych słów swoje wystąpienie rozpoczął adw. Andrzej Malicki, członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Odbyła się tu konferencja o etyce i reklamie. Bardzo potrzebna. Z tej konferencji wypłynął pomysł istnienia adwokatury w przestrzeni społecznej, czy ktoś chce czy nie chce, z położeniem nacisku na tradycje adwokatury”, kontynuował. Adw. Malicki nadmienił, iż właśnie dzięki działaniom łódzkiej palestry powstała koncepcja istnienia adwokatury w przestrzeni
i świadomości publicznej.

Adw. Bartosz Grohman, Zastępca Sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej poruszył dwie kwestie: „Chciałem podzielić się z Państwem dwoma odczuciami. Po pierwsze, zazdroszczę Państwu organizacji Zgromadzenia. (…) Drugie odczucie to podziw. Widzę, co organizuje Łódź – gratuluję pomysłów, zapalczywości i innowacyjności”.

Głos zabrał również Dziekan ORA w Toruniu, adw. Wiktor Indon Pykno, który w przemówieniu zaznaczył kluczową rolę Izby Łódzkiej w budowie wizerunku środowiska adwokackiego oraz złożył podziękowania za wsparcie: „Chciałbym podziękować za umożliwienie Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej uczestnictwa w akcji promocyjnej. Akcja ta jest bardzo owocna”.

Kolejnym mówcą była Jolanta Przygońska, Prezes Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, która zaznaczyła, że zaproszenie na spotkanie samorządu zawodowego adwokatów ma dla niej szczególne znaczenie: „Uczestnictwo w spotkaniach samorządu zawodowego jest dla mnie tym bardziej ważne, iż samorząd zawodowy urbanistów przestał istnieć”. Prezes Przygońska dziękowała m. in. Dziekanowi ORA Łódź, adw. Jarosławowi Zdzisławowi Szymańskiemu, za dotychczasową współpracę oraz pomoc.

Jako ostatni z gości głos zabrał Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela, który pogratulował nowej siedziby łódzkiej palestry: „Gratuluję Panu Dziekanowi znakomitej inwestycji. To naprawdę jest strzał w dziesiątkę. Co wymaga podkreślenia, Rada i Pan Dziekan decydując się na zakup nie myśleli o sobie. Pan Dziekan i Rada pokazali, że myślą o przyszłości łódzkiej adwokatury, czyli o kolejnych pokoleniach. To jest inwestycja na wiele lat i będzie to ślad, który pozostawimy przyszłym pokoleniom. Muszę przyznać, że my w Warszawie Państwu zazdrościmy, bo sami nie dorobiliśmy się własnej siedziby”.

Wiceprezes Trela wspomniał także śp. Prezes Joannę Agacką–Indecką: „Młode osoby, które są na tej Sali, mogły nie zdążyć poznać tej Osoby. A jest czego żałować. Była to kobieta, która zmieniła oblicze adwokatury na oblicze bardziej ludzkie.” oraz dodał, iż głos łódzkiego środowiska adwokackiego jest w NRA wartościowy i potrzebny. W swoim przemówieniu Wiceprezes Trela poruszył także kwestię nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego i związanych z tym list obrońców z urzędu. Zaznaczył, iż NRA popiera koncepcję utworzenia dwóch osobnych list dla adwokatów i radców, z możliwością wyboru listy. Zwrócił także uwagę na kwestię ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i przedstawionego przez rząd projektu tej ustawy. Ostatnim poruszonym przez Wiceprezesa tematem były działania NRA związane z nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Dyskusja, przewidziana w punkcie dziewiątym obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Izby Łódzkiej, dotyczyła powołania Fundacji Willi Richtera, działań Komisji Wizerunkowej oraz projektu ustawy o Pomocy Prawnej i Informacji Prawnej.

W sprawie powołania do życia Fundacji Willi Richtera, głos zabrał pomysłodawca oraz Prezes Zarządu Fundacji, adw. Andrzej Wosiński.

Powołana została Rada Fundacji, w skład której weszli: adw. Krystyna Skolecka-Kona, adw. Aleksander Kappes, adw. Zbigniew Wodo, adw.  Bartosz Zacharek, adw. Krzysztof Kwiecień, adw. Andrzej Pelc, adw. Jacek Skrzydło. Celem statutowym Fundacji jest troska o jak najlepsze zachowanie zabytkowej willi Richtera.

Adw. Wosiński, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na pochodzenie używanego w stosunku do adwokatów słowa mecenas. „My w Polsce zawłaszczyliśmy sobie ten tytuł, bo jesteśmy opiekunami innych. Mnie przekonuje używanie tego sformułowania w odniesieniu do osób, które opiekują się artystami. Mamy wspaniałą okazję, by być takimi mecenasami”, powiedział.

Ideę utworzenia Fundacji poparł adw. Aleksander Kappes, który zaznaczył, że dotacje środowiska adwokackiego na rzecz rewitalizacji i wyposażenia nowej siedziby są inicjatywą dobrą, spójną z działaniem Dziekana, który utrzymał dotychczasową wysokość składek, oraz całkowicie dobrowolną.

Kolejnym punktem dyskusji były zreferowane przez adw. Piotra Nowakowskiego, działania Komisji ds. wizerunku i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz działalności pro bono. Wśród omówionych działań znalazły się m. in.: zainicjowana przez ORA Łódź Akcja Edukacyjna, kampania wizerunkowa w sądach, koncepcja umieszczenia materiałów w budynkach komisariatów Policji, nowy wygląd strony internetowej ORA Łódź, obecność w mediach społecznościowych oraz powołanie Biura Prasowego.  „Na zakończenie chciałbym Państwa zaprosić do współpracy i do korzystania z pomocy Komisji Wizerunkowej. Ważne jest, żebyśmy na przestrzeni lat tworzyli jednolity wizerunek adwokatury”, nadmienił.

Trzecim punktem dyskusji, były wątpliwości środowiska adwokackiego związane z projektem ustawy o Pomocy Prawnej i Informacji Prawnej. W imieniu Komisji Parlamentarnej głos zabrała adw. dr. Magdalena Matusiak-Frącczak, która przedstawiła zagrożenia płynące z obecnej treści projektu. Uwaga została zwrócona między innymi na nieczytelny sposób nakładania obowiązku udzielenia pomocy na adwokatów, nadmierne rozszerzenie grona osób uprawnionych do uzyskania tego typu wsparcia, w tym ich niespójne definiowanie. Adw. Matusiak-Frącczak wskazała na potrzebę aktywnego uczestniczenia w pracach nad projektem ustawy: „Chcemy więc, by NRA zapewniła, żebyśmy w toku prac nad ustawą byli stale reprezentowani i byśmy mieli głos.

W odpowiedzi, Wiceprezes NRA, adw. Jacek Trela, zapowiedział czynny udział w pracach nad treścią ustawy:  „Deklaruję, iż będę stale uczestniczył w pracach nad projektem, będę na wszystkich posiedzeniach”.

Sprawozdanie Komisji Wnioskowej rozpoczęto od uchwał regulaminowych oraz zatwierdzenia sprawozdań. Uchwały budżetowe oraz utrzymanie dotychczasowej wysokości składki zatwierdzone zostały jednogłośnie.

W sprawie udzielenia Okręgowej Radzie Adwokackiej absolutorium za rok 2014, od głosu wstrzymali się jedynie członkowie Rady.

Środowisko adwokackie wyraziło krytyczny stosunek, przyjmując, przy dwóch wstrzymujących się od głosu, stanowisko w sprawie projektu ustawy o Pomocy Prawnej i Informacji Prawnej i wyrażając wątpliwości związane z nieczytelnym sposobem nakładania obowiązku udzielenia pomocy, rozszerzeniem katalogu osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, a także koncepcji wprowadzenia instytucji, które z założenia nie są w stanie realizować celów, do których mają być stworzone (infolinia).

Zgromadzenie przebiegło niezwykle sprawnie i wobec wyczerpania porządku obrad Dziekan zakończył Zgromadzenie i podziękował Koleżankom i Kolegom za udział w obradach. Poczet sztandarowy wyprowadził sztandar naszej Izby i był to ostatni punkt Zgromadzenia. Do zobaczenia za rok.

Warning: Division by zero in /pliki_strony/bloki.php on line 215Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!