krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

EGZAMIN ADWOKACKI 2020

Komunikat z dn. 26.05. 2020 dla zdających egzamin adwokacki i radcowski w terminie dodatkowym 23-26 czerwca 2020 r.

W związku z odwołaniem wyznaczonych pierwotnie na 24-27 marca 2020 r. terminów egzaminów adwokackiego i radcowskiego z uwagi na nadzwyczajne okoliczności, tj. wprowadzony na terenie całego kraju stan zagrożenia epidemicznego oraz mając na uwadze wejście w życie wyjątkowych, incydentalnych regulacji prawnych, wprowadzonych na okres przejściowy – stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii – dążąc do ograniczenia negatywnych dla zdających skutków wywołanych przesunięciem terminu przeprowadzenia egzaminów i zapewnienia im możliwości rozwiązywania zadań według stanu prawnego obowiązującego w pierwotnym terminie egzaminów, albowiem ten stan prawny był przedmiotem przygotowań do egzaminów:

PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU DO PRZYGOTOWANIA ZADAŃ NA EGZAMIN RADCOWSKI W 2020 R.
oraz
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU DO PRZYGOTOWANIA ZADAŃ NA EGZAMIN ADWOKACKI w 2020 R.
informują.
ŻE PODCZAS EGZAMINÓW ADWOKACKIEGO I RADCOWSKIEGO W DNIACH 23-26 CZERWCA 2020 R.:

  1. Przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych stosuje się stan prawny obowiązujący w datach wyznaczonych pierwotnie poszczególnych części egzaminów, tj. odpowiednio w dniach od 24 do 27 marca 2020 r., co będą uwzględniać udostępniane zdającym na salach egzaminacyjnych systemy informacji prawnej.
  2. Przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych nie stosuje się przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.) oraz pozostałych przepisów szczególnych wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.
  3. Zdający powinni przyjąć, że data pracy zawierającej rozwiązanie zadania winna być określona datą dzienną wskazaną na stronie tytułowej każdego z zadań, tj. odpowiednio dniami 24, 25, 26 albo 27 marca 2020 r.
  4. Zdający powinni przyjąć, że w każdym przypadku, gdy rozwiązanie zadania może polegać na sporządzeniu środka odwoławczego/środka zaskarżenia, termin do wniesienia tego środka jeszcze nie upłynął.

__________________

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym (Warszawa, 26 maja 2020 r.).

Dokument został podzielony na 5 sekcji, w których kolejno przedstawiono:

  1. w Sekcji 1. podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na sali egzaminacyjnej podczas egzaminu oraz zasad korzystania ze sprzętu komputerowego, dozwolonych materiałów egzaminacyjnych oraz materiałów piśmienniczych podczas egzaminów.
  2. w Sekcji 2. wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa.
  3. w Sekcji 3. wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji sal egzaminacyjnych.
  4. w Sekcji 4. wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu.
  5. w Sekcji 5. wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka Komisji Egzaminacyjnej lub u zdającego.

[…]

POBIERZ CAŁOŚĆ

__________________

Zasady przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w dniach 23-26 czerwca 2020 roku.

Z uwagi na przeprowadzenie egzaminu w szczególnych warunkach organizacyjnych wywołanych stanem epidemii Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych dot. organizacji egzaminu. Uzyskane w dniu 26 maja 2020 r. wytyczne co do zabezpieczeń i obostrzeń w trakcie egzaminu adwokackiego zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w BIP. Ze względu na szczególną doniosłość tych wytycznych i konieczność poczynienia przez zdających odpowiednich przygotowań jeszcze przed przystąpieniem do egzaminu prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami.

[…]

POBIERZ CAŁOŚĆ

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

1949-2019 – 70 lat Adwokatury Łódzkiej album jubileuszowy

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!