krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Informacja referatu szkolenia aplikantów adwokackich ORA w Łodzi

Szanowni Państwo,

Przy składaniu wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich należy złożyć:

  1. podpisany oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce (jeżeli nie został złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na apl. adw. lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu); zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych;
  2. aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem;
  3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  4. oświadczenie dotyczące postępowań dyscyplinarnych;
  5. podpisane oświadczenie RODO;
  6. wniosek o wydanie legitymacji aplikanckiej;

Wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od dnia otrzymania uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

W przypadku zmiany danych osobowych w stosunku do informacji na dyplomie konieczne jest złożenie odpowiedniego dokumentu – np. skróconego aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska.

Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie ORA w Łodzi  przy ul. Wólczańskiej 199 w dniach od poniedziałku do  piątku w godz. 9.00.-15.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty polskiej.

Termin złożenia/wpłynięcia dokumentów upływa w dniu 8 października 2021 r.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!