krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Dokumenty dotyczące wpisu na listę adwokatów

Informacja dla osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego

Zgodnie z art. 69 b  ustawy Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651, 2320, z 2021 r. poz. 2052) uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę adwokatów w terminie 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego.

Wpis osoby, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, na listę adwokatów następuje na jej wniosek, na podstawie uchwały okręgowej rady adwokackiej, właściwej ze względu na miejsce odbycia aplikacji adwokackiej, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 66 ust. 2, ze względu na miejsce zamieszkania.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wpisu na listę adwokatów na najbliższym posiedzeniu Rady, proszone są o złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2022 r. następujących dokumentów:

 1. wniosek o wpis na listę adwokatów po ukończonej aplikacji – POBIERZ art. 66 Prawo o Adwokaturze – POBIERZ
 2. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego(opatrzony datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jego złożeniem)
 3. kwestionariusz osobowy – nie dotyczy osób, które przystępowały do egzaminu bez odbycia aplikacji – POBIERZ wraz z oświadczeniami – klauzule RODO
 4. 3 zdjęcia– nie dotyczy osób, które przystępowały do egzaminu bez odbycia aplikacji.
 5. życiorys–  (podpisany)  – nie dotyczy osób, które przystępowały do egzaminu bez odbycia aplikacji.
 6. oryginał lub urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (podpisany), lub jego kopia poświadczona notarialnie – dotyczy osób, które przystępowały do egzaminu bez odbycia aplikacji.
 7. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ( art. 65 pkt. 2 ustawy P. o. a. ) – POBIERZ
 8. oświadczenie o tym, że nie toczyło się i nie toczy się żadne postępowanie karne lub/ i dyscyplinarne – POBIERZ
 9. oświadczenie o nieubieganiu się o wpis na listę na terenie innej Izby – POBIERZ
 10. wniosek lustracyjny– dotyczy urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. – (pełny tekst ustawy: Dz. U. nr 63 z 2007 r. ) – oświadczeniePOBIERZ , informacja o złożeniu wniosku – POBIERZ
 11. wniosek o wydanie legitymacji  POBIERZ

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!