krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Komunikat Dziekana nr 30/2020 z dn. 17.11.2020 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Uprzejmie powiadamiam Koleżanki i Kolegów, że na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, które odbyło się w dniu 16 listopada 2020 r. zostały podjęte uchwały niezbędne do przeprowadzenia w okresie pandemii Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Izby Adwokackiej w Łodzi.

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi wyznaczyła termin Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego w dniach 23–31 stycznia 2021 r. w formule tzw. hybrydowej, tj. część sprawozdawcza, przede wszystkim w formie online, a część wyborcza w zakresie wyborów personalnych do organów Izby oraz wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury w formie bezpośredniej do urn wyborczych.

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi wyznaczyła nieprzekraczalny termin do zgłaszania kandydatów do organów Izby oraz na delegatów na KZA do dnia 20 grudnia 2020 r. do godz. 15,oo – w formie pisemnej złożonej bezpośrednio w biurze ORA w Łodzi lub elektronicznie na adres: ora.lodz@adwokatura.pl w postaci skanu pisemnego zgłoszenia podpisanego przez zgłaszającego oraz podpisanego przez kandydata oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do biura ORA w Łodzi po godz. 15,oo w dniu 20 grudnia 2020 r. jako złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Nowa formuła Zgromadzenia Izby wymuszona pandemią stanowi większe wyzwanie organizacyjno-techniczne niż przygotowanie Zgromadzenia w tradycyjnym formacie. Należy zaznaczyć, że nie mamy jeszcze przygotowanych na szczeblu centralnym regulacji, stanowiących jednoznaczną podstawę prawną do przeprowadzenia Zgromadzeń Izb w nowej zdalnej formule. Z tych względów NRA na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 listopada 2020 r. podjęła uchwałę o zwołaniu w miesiącu grudniu br. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Ilość pracy, która musi zostać wykonana w ramach przygotowania Zgromadzenia Izby, nie pozwala oczekiwać na Krajowy Zjazd Adwokatury i dlatego przystępujemy niezwłocznie do pracy, którą możemy wykonać bez oczekiwania na nowy regulamin.

Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów o zgłaszanie się do pracy w komisjach zgromadzenia na podany powyżej adres mailowy albo telefonicznie do Dyrektora Biura ORA w Łodzi Pani Agnieszki Kujawskiej.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami i nadzieją na mobilizację we wspólnym wysiłku dla wspólnego celu.

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
Jarosław Zdzisław Szymański

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!