krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Konferencja o reklamie w adwokaturze

Komisja Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz ORA w Łodzi zapraszają na ogólnopolską konferencję:

Czy rynek zmusi adwokatów do zniesienia zakazu reklamy ?
Czy reklama adwokatów potrzebna jest społeczeństwu ?
Jak społecznie postrzegani są adwokaci ?
Czy „zamerykanizowanie” rynku usług prawnych i agresywne reklamowanie usług to krok we właściwym kierunku ?

4–5 października 2013 r.
Hotel Grand w Łodzi, ul. Piotrkowska 72

Zapraszamy na stronę www.konferencja-reklama-adwokaci.pl

Celem konferencji jest refleksja nad obowiązującym dotąd zakazem reklamy wiążącym adwokatów jako przedstawicieli zawodu zaufania publicznego wobec dynamicznie zmieniających się warunków jego wykonywania.

Przeszło 150 Gości z całej Polski weźmie udział w szerokiej dyskusji z udziałem przedstawicieli środowiska adwokackiego, medioznawców, socjologów, językoznawców oraz dziennikarzy, której celem będzie udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. następujących zagadnień:
– czy obecny zakaz reklamy usług adwokackich nie jest fikcją;
– czy indywidualna reklama adwokatów winna być, jak dotychczas, co do zasady zakazana,  a reklamować winno się całe środowisko (reklama dotyczy wtedy zawodu i tytułu zawodowego, zatem czy dotyczące tej kwestii przesłanie zawarte w uchwale IV spotkania komisji prawnych, które odbyło się w Łodzi w 2004 r., wytrzymało próbę czasu);
– czy obecne uregulowania zawarte w kodeksie etyki są wystarczające, znane, przestrzegane i akceptowane;

Na konferencje zaproszono wybitnych ekspertów, którzy podejmą się wszechstronnej analizy dzisiejszego sposobu postrzegania adwokata przez społeczeństwo i media oraz próby określenia funkcji, jaką winien on pełnić w ramach ewentualnej komunikacji ze środkami masowego przekazu.Przedstawiony zostanie referat na temat działalności rzeczników dyscyplinarnych i sądów dyscyplinarnych w zakresie zakazu reklamy. Omówione zostaną wybrane rozwiązania dotyczące reklamy adwokackiej w krajach UE.

Konferencja zakończy się przeprowadzeniem sondażu/ankiety wśród uczestników oraz próbą opracowania uchwały do Krajowego Zjazdu Adwokatury podsumowującej jej wnioski.

Plan konferencji:

13.15–13.25 powitanie zaproszonych Gości przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

13.30–13.40 wprowadzenie: adw. Andrzej Michałowski, członek Naczelnej Rady Adwokackiej

13.40–13.45 pokaz przykładów różnych sposobów ogłaszania się przez adwokatów: strony internetowe, tablice informacyjne, filmy

13.50–14.05 dr Monika Dziurnikowska-Stefańska (socjolog prawa, UW):
Adwokat diabła czy anioł stróż? Społeczne wizerunki adwokatury.
W oparciu o dostępne badania empiryczne Autorka wystąpienia podejmie próbę odpowiedzi na pytanie, jaki jest obecnie społeczny i medialny obraz zawodu adwokata, jakie czynniki wpływają na jego kształtowanie oraz czy obraz ten ma cechy utrwalonego stereotypu o walencji negatywnej.

14.05–14.20 dr Katarzyna Liberska-Kinderman (Katedra Dziennikarstwa I Komunikacji Społecznej UŁ) Informacja czy kreacja – o obecności medialnej adwokatów. Referentka zaprezentuje m.in.: przegląd dotychczasowych sposobów komunikowania się adwokatów z szeroko pojętą publicznością (w tym: media relations, marketing, marketing szeptany, social media, działania CSR, reklama materialna), dokona oceny dotychczasowego sposobu komunikowania się oraz próby rozgraniczenia tego, co jest jeszcze komunikacją, a co już reklamą.

14.20–14.35 dr Beata Grochala-Woźniak (Katedra Lingwistyki Stosownej i Kulturowej UŁ) Mury i mosty – rzecz o komunikowaniu się adwokatury ze społeczeństwem

Tematem wystąpienia będzie sposób komunikowania się adwokatów ze społeczeństwem w aspekcie językowym, jego poetyka i konsekwencje.

14.35–15.00 przerwa

15.00–15.15 prezentacja pracy Rzecznika Dyscyplinarnego NRA oraz dorobku Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w zakresie problemu łamania zakazu reklamy wśród adwokatów

15.15–15.30 adw. Magdalena Matusiak Frącczak
przegląd regulacji międzynarodowych dotyczących kwestii reklamy adwokatów

15.30–17.00 panel dyskusyjny z udziałem adw.adw: Jerzego Naumanna (prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w latach 2007–2010), Andrzeja Malickiego (członka Komisji Etyki przy NRA, dziekana ORA we Wrocławiu w latach 2007–2013), Karola Orzechowskiego oraz Jerzego Szczepaniaka (Stowarzyszenie Prawników Iuris Link)

20.00 uroczysty bankiet
(w programie wystąpienie satyryka i poety Andrzeja Poniedzielskiego)

Dzień drugi: (10.30–16.00)

10.30–12.00 dyskusja z udziałem zaproszonych Gości

12.00–14.00 uzgodnienie wspólnego stanowiska skierowanego do Krajowego Zjazdu Adwokatury, podsumowanie i zakończenie konferencji

14.00–14.15 konferencja prasowa

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!