krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Problemy mieszkańców Spółdzielni “Śródmieście”

PROBLEMY MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI €žŚRÓDMIEŚCIE€

Obecna sytuacja lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej “Śródmieście”

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Śródmieście”, według informacji powszechnie dostępnych, nie reguluje na bieżąco swoich należności, w tym również z tytułu dostaw mediów. Są to zobowiązania Spółdzielni (która jest osobą prawną), a nie jej członków czy innych lokatorów mieszkań zarządzanych przez Spółdzielnię. Członkowie Spółdzielni odpowiadają za jej długi tylko do wysokości wkładów.

Niektórzy członkowie Spółdzielni otrzymują zawiadomienia o zajęciach komorniczych. Nie oznacza to, że stali się dłużnikami odpowiedzialnymi za długi Spółdzielni. Oznacza to tylko, że wierzyciel Spółdzielni wniósł do komornika o dokonanie zajęcia wierzytelności, które przysługiwały Spółdzielni przeciwko lokatorom z tytułu czynszów (również przyszłych czynszów, które lokatorzy co miesiąc płacą). Skutkuje to koniecznością wnoszenia opłat nie – jak dotychczas – do Spółdzielni, lecz bezpośrednio do komornika. Uchybienie temu obowiązkowi i zapłacenie bezpośrednio samej Spółdzielni wiąże się z ryzykiem kar finansowych.

Zgodnie z informacjami pochodzącymi od samego komornika, zajęcie nie obejmuje tej części czynszu, który wynika z kosztów dostaw mediów (woda, CW, prąd itd.). Proszę jednak pamiętać, że aby być całkowicie bezpiecznym, można zwrócić się do komornika o wyjaśnienie, w jakiej części czynsz podlega zajęciu i musi być przelewany na konto kancelarii komorniczej. Praktyka komorników w tym względzie jest różna i taka dodatkowa informacja pozwoli lokatorom nie narazić się na ryzyko wspomnianych kar.

Rzeczą najwyższej wagi jest systematyczne regulowanie należności wobec dostawców mediów, w tym również poprzez wpłaty bezpośrednie.

Przyszła sytuacja Spółdzielni

Spółdzielnia jest zagrożona upadłością. Trudno jest obecnie ocenić, czy przesłanki upadłości określone przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego są zrealizowane, ale niewątpliwie liczne postępowania egzekucyjne i dochodzące informacje o kolejnych długach świadczą, że istnieje ryzyko upadłości. Zadaniem zarządu spółdzielni jest upewnić się, czy przesłanki te są spełnione, a w razie ich spełnienia niezwłocznie rozpocząć procedurę upadłościową. Z wnioskiem do Sądu o ogłoszenie upadłości może też wystąpić każdy z wierzycieli, o ile ma pewność, że zostały spełnione przesłanki do ogłoszenia upadłości. Najszerszą wiedzę ma jednak w tym względzie sama Spółdzielnia (jej organy).

Spółdzielnia ma strukturę organów, która nie odpowiada strukturze wymaganej ustawą. Spółdzielcy powinni dążyć do dostosowania struktury organów do tej, której wymaga ustawa.

Organy zewnętrzne mają ograniczone albo żadne możliwości ingerowania w wewnętrzne sprawy Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni, posiadający spółdzielcze prawa do lokali (własnościowe albo lokatorskie) powinni we własnym interesie dążyć do wyodrębnienia własności i utworzenia wspólnot mieszkaniowych.

Członkowie Spółdzielni mogą również dążyć do podwyżek czynszów, aby spłacić zaległości Spółdzielni. Odrębną sprawą jest przy tym kwestia ewentualnej odpowiedzialności dotychczasowych członków organów Spółdzielni (np. zarządu) za ewentualne szkody wyrządzone Spółdzielni, gdyby okazało się, że szkody takie wyrządzili.

Ewentualna upadłość Spółdzielni a prawa do lokali

Uprawnieni z tytułu prawa odrębnej własności nie są zagrożeni upadłością Spółdzielni, jeśli chodzi o zachowanie własności ich lokali.

Uprawnieni z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokali mogą żądać przekształcenia ich prawa w prawo odrębnej własności, albo też czekać na ewentualną sprzedaż lokali przez syndyka. W tym ostatnim przypadku ich prawa ulegną przekształceniu w prawo własności lokali.

Uprawnieni z tytułu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mogą również żądać przekształcenia. Jeżeli nie uzyskają odrębnej własności, a syndyk sprzeda własność ich mieszkania innemu podmiotowi, niż inna spółdzielnia, staną się najemcami swoich lokali (będą je wynajmować od właściciela, który kupi własność lokalu).Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!