krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Sąd oddalił skargę Poczty Polskiej

SĄD ODDALIŁ SKARGĘ POCZTY POLSKIEJ

Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił apelacje na korzystne dla Polskiej Grupy Pocztowej orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie przetargu na dwuletnią obsługę korespondencji z sądów
i prokuratur.

Jedną ze skarg złożyła Poczta Polska podnosząc zarzut, jakoby Polska Grupa Pocztowa nie spełniała wymogów formalnych do zawarcia umowy na realizację kontraktu. Zdaniem Poczty Polskiej, PGP nie posiadała wystarczającej, określonej w przetargu ilości placówek oraz pracowników. Sąd orzekł, iż w ofercie przedstawionej przez Polską Grupę Pocztową nie wystąpiły żadne nieprawidłowości.  Druga ze skarg, na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wymagania zamawiającego, aby dowód nadania miał moc dokumentu urzędowego, złożył  Skarb Państwa. Sąd uznał jednak, że taki zapis w specyfikacji zamówienia publicznego ogranicza zasady konkurencji, ponieważ taki wymóg spełnić może jedynie Poczta Polska.

Za IAR/ PAP

Wybór Polskiej Grupy Pocztowej, jako doręczyciela korespondencji sądów i prokuratur od początku budził wiele kontrowersji, głównie z uwagi na sposób zorganizowania punktów odbioru korespondencji sądowej, najczęściej są to bowiem kioski prasowe oraz sklepy spożywcze. W skargach jakie adwokaci łódzkiej Izby kierowali do Rady podnoszone były także, m.in. problemy nieregularnych i nieterminowych doręczeń, braku awizacji przesyłek, błędnego datowania zarówno awizowanych przesyłek, jak i potwierdzeń odbioru, błędnych pouczeń  o terminach awizowania, czy też nienależytego zabezpieczenia korespondencji w punktach odbioru przed dostępem osób trzecich.

Z uwagi na problemy z doręczaniem przesyłek, jakie pojawiły się wraz ze zmianą operatora, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi podjęła w styczniu br. uchwałę, w której zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości ze stanowczym protestem wobec nowej organizacji doręczeń korespondencji sądowej, jako zagrażającej bezpieczeństwu obrotu pocztowego (treść uchwały). W czerwcu Dziekan ORA w Łodzi skierował do Prezesa Zarządu Firmy InPost, która jest podwykonawcą usług Polskiej Grupy Pocztowej pismo zawierające udokumentowane przykłady nieprawidłowości w doręczeniach korespondencji sądowej oraz w organizacji systemu doręczeń na terenie Łodzi. Celem omówienia nieprawidłowości w działaniach doręczycieli i ich eliminacji zostało wyznaczone, na dzień 15 lipca, spotkanie Dziekana ORA w Łodzi z Prezesem firmy InPost Sp. z.o.o.Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!