krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Zawiadomienie dotyczące egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w 2019 r.

Dariusz Limiera
Sędzia Sądu Apelacyjnego
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości
z siedzibą w Łodzi dla obszaru właściwości ORA w Łodzi

Zawiadamiam, że egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2019 roku, wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości na dzień 28 września 2019 roku (sobota), odbędzie się w auli K200 Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi przy ul. Sterlinga 26. Wejście od strony parkingu przy ul. Sterlinga 26.

W związku z powyższym, proszę o przybycie na miejsce przeprowadzenia egzaminu w dniu 28 września 2019 roku, o godzinie 9:30.

Każdy z kandydatów przystępujących do egzaminu obowiązany jest posiadać przy sobie dowód osobisty bądź inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Okazanie tego dokumentu Członkowi Komisji Egzaminacyjnej jest konieczne do dokonania rejestracji osób zdających oraz warunkiem wejścia Zdającego na salę, celem przystąpienia do egzaminu.

Egzamin wstępny rozpocznie się o godzinie 11:00. Egzamin trwa 150 minut.

Zdający, którzy stawią się na egzamin po jego rozpoczęciu, tj. po godzinie 11:00 (bez względu na przyczynę spóźnienia), nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.

Podczas egzaminu obowiązuje zakaz posiadania i korzystania, przez osoby zdające, z jakichkolwiek materiałów pomocniczych, a zwłaszcza z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa, a także – zakaz posiadania przy sobie wszelkiego rodzaju urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji (np. telefonów komórkowych, laptopów, palmtopów, tabletów, iPadów itp.) co wynika z art. 75h, ust. 3 ustawy z dn. 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, 1467, 1669, 2193, z 2019 r. poz. 730).

W przypadku posiadania, w miejscu przeprowadzenia egzaminu wstępnego, tego typu urządzeń, obowiązek zdeponowania ich na czas egzaminu poza miejscem zdawania egzaminu, obciąża wyłącznie Zdającego, który także ponosi ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.

Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wyklucza z egzaminu wstępnego kandydata, który podczas egzaminu wstępnego korzystał z pomocy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami lub urządzeniami, pomagał pozostałym kandydatom lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu wstępnego – art. 75h ust.4 ww. ustawy.
Wykluczenie następuje w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie – art. 75h ust.5 ww. ustawy.
Postanowienie o wykluczeniu stanowi podstawę do wydania przez komisję kwalifikacyjną uchwały o negatywnym wyniku z egzaminu wstępnego – art.75h ust.6 ww. ustawy.

Jednocześnie informuje, że zgodnie z treścią art. 41 § 1 k.p.a., który to przepis ma odpowiednie zastosowanie do postępowania w sprawie naboru na aplikację adwokacką, w toku tego postępowania strony i ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić ORA w Łodzi o każdej zmianie swojego adresu, w tym – elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 k.p.a.)

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
SSA Dariusz Limiera

Informacja do pobrania
Informacja do pobrania

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!