krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

ACM_animacja-02

Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi (w skrócie ACM w Łodzi) powołane zostało w grudniu 2019 r. w miejsce działającego od 2015 roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi Ośrodka Mediacji, któremu przewodniczyła adw. Katarzyna Fulko . W toku prac Ośrodka  rozwinięta została współpraca z Sądem Okręgowym w Łodzi poprzez organizację Salonu Mediatora, będącego polem wymiany doświadczeń między Sędziami i Mediatorami. Ośrodek Mediacji współdziałał także z Uniwersytetem Łódzkim przy organizacji Łódzkiego Forum Mediacji.

Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi zrzesza  mediatorów, będących adwokatami – członkami Izby Adwokackiej w Łodzi.

Łączy nas przekonanie, że posiadane doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych  i prawnicza wiedza mogą zostać wykorzystane nie tylko w obronie praw przed sądem, ale w równym stopniu w pomocy stronom w poszukiwaniu kompromisu i zawarciu ugody jako formy rozwiązania konfliktu.

Od czasu utworzenia przez Naczelną Radę Adwokacką Centrum Mediacyjnego przy NRA grono adwokatów gotowych wykorzystywać mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów stale rośnie i dziś w Łodzkiej Izbie Adwokackiej jest już kilkudziesięciu adwokatów-mediatorów. Mediacja zyskuje coraz liczniejsze grono zwolenników również wśród adwokatów jako profesjonalnych reprezentantów stron.

Do statutowych celów Centrum należy między innymi rozwój i promocja mediacji jako pozasądowego sposobu rozwiązywania sporu, współpraca w ramach mediacji z organami wymiaru sprawiedliwości.

Dbamy o zachowywanie przez mediatorów będących członkami ACM w Łodzi najwyższych standardów etycznych oraz ciągłe podnoszenie przez nich kwalifikacji, w tym poprzez organizację szkoleń dla członków naszego Centrum, uczestnictwo w konferencjach i panelach dyskusyjnych, których przedmiotem jest mediacja, a także ściśle współpracując z Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej jako inicjującej wspólne działania adwokatów – mediatorów i wiodącej w kształtowaniu standardów pracy mediatorów.

Jako sygnatariusz  Łódzkiego Porozumienia Mediatorów Adwokackie Centrum Mediacji uczestniczy we wspólnym z łódzkimi sądami projekcie tzw. Zielonych Pokoi.

Mediatorzy ACM w Łodzi prowadzą mediacje na zlecenie stron (umowne), na zlecenie sądów i innych organizacji zewnętrznych, prowadzą również spotkania informacyjne pozwalające obecnym lub przyszłym stronom poznać zasady mediacji i ocenić jej korzyści.

ACM_ulotka_ok
Przewodnik po mediacji >>

Obecny Zarząd ACM w Łodzi składa się z pięciu osób:

  • Przewodnicząca ACM: adw. Karolina Wrąbel
  • Zastępca Przewodniczącej: adw. Marcin Świeszkowski
  • Zastępca Przewodniczącej: adw. Justyna Kopałka-Siwińska
  • Członek Zarządu: adw. Katarzyna
    Florczak-Bojanowska
  • Sekretarz: adw. Katarzyna Fulko