krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2016 r.

EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ W 2016 R.

Informacja o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2016 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi informuje, że Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615 z późn. zm.) wyznaczył termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w bieżącym roku na dzień 24 września 2016r. (sobota) godz.11.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 10 sierpnia 2016 r. (data stempla pocztowego). Termin nie podlega przywróceniu.

Nie obowiązuje regionalizacja składania wniosków. O wyborze siedziby Komisji kwalifikacyjnej, do której należy składać dokumenty decyduje kandydat.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

1.   wniosek o dopuszczenie do egzaminu, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem) (Wydrukowany z Extranetu);

2.   oryginał lub poświadczony przez bank odpis dowodu uiszczenia opłaty, w wypadku przelewów dokonywanych drogą elektroniczną dokument powinien być opatrzony przez bank wzmianką, że nie wymaga podpisu ani pieczęci banku albo, że wydruk spełnia wymogi z art. 7 prawa bankowego. Możliwe jest uiszczenie opłaty przekazem pocztowym;

Opłata za egzamin wstępny wynosi 925,00 zł. należy ją uiścić na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950,  Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2016 r.”;

UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęcie do realizacji

3.   kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub  zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;

Zamiast tych dokumentów można złożyć zaświadczenie, z którego wynikać musi, że kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego.Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego (do dnia 17 września 2016 r.) kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego;

4.   życiorys lub CV (wraz z datą i miejscem urodzenia), CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem);

5.   odpis skrócony aktu małżeństwa (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych);

6.   kwestionariusz osobowy, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem) (Wydrukowany z Extranetu);

7.   3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych CZYTELNIE PODPISANE PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem) na odwrocie.

 

Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem poczty lub osobiście – wówczas zgłoszenia przyjmuje Referat Szkolenia Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 199  (od poniedziałku do piątku w godzinach 8 -16)

Wszyscy kandydaci przed złożeniem dokumentacji osobiście bądź za pośrednictwem poczty proszeni są o uprzednią rejestrację na stronie internetowej https://nabor-lodz.devconfido.pl

UWAGA! Rejestracja elektroniczna w Systemie Naboru ma charakter wyłącznie informacyjny, usprawniający obsługę Państwa wniosków. Nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w rozumieniu przepisów ustawy- Prawo o adwokaturze. Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia wraz załącznikami w formie pisemnej na adres biura Okręgowej Rady Adwokackiej.Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!